Δομη Απασχολησης και Σταδιοδρομιας (ΔΑΣΤΑ)

Η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΤΕΙ) Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης είναι μια εκ των τριών πράξεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2007 - 2013» και η χρηματοδότησή της πραγματοποιείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους.

Στόχος της πράξης ΔΑΣΤΑ είναι η μετεξέλιξη των Γραφείων Διασύνδεσης, η επέκταση της Πρακτικής Άσκησης και η προώθηση της Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας, έτσι ώστε να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα και να εξοικονομηθούν πόροι για την υλοποίηση των δράσεων συνεργασίας της Ανώτατης Εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας και τους πιστοποιημένους φορείς προώθησης της απασχόλησης.

Ο ρόλος της ΔΑΣΤΑ είναι να συλλαμβάνει το όραμα και να αναπτύσσει τη στρατηγική του ΤΕΙ Αν. Μακεδονίας και Θράκης για τη διασύνδεσή του με την αγορά εργασίας, καθώς μεριμνά για την ανάπτυξη μια βιώσιμης και συντονισμένης προσέγγισης των επιμέρους δομών και πολιτικών του Ιδρύματος στον τομέα αυτό.

Αντικείμενο της ΔΑΣΤΑ είναι ο συντονισμός των συγκεκριμένων δράσεων οι οποίες αποσκοπούν στην ενημέρωση και σύνδεση τόσο των προπτυχιακών φοιτητών, μέσω του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης, όσο και των αποφοίτων του ΤΕΙ Αν. Μακεδονίας και Θράκης, μέσω του Γραφείου Διασύνδεσης, με την αγορά εργασίας και τις ευκαιρίες επαγγελματικής αποκατάστασης. Επίσης, οι φοιτητές και οι απόφοιτοί μας, με τις γνώσεις και τις δεξιότητες που θα αποκτήσουν μέσω της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας, καθίστανται ικανοί να προγραμματίσουν τη δική τους επιχείρηση ή να διεκδικήσουν με καλύτερους όρους τη θέση τους στον επαγγελματικό στίβο.

Η δράση της ΔΑΣΤΑ του ΤΕΙ Αν. Μακεδονίας και Θράκης περιλαμβάνει επιγραμματικά τα παρακάτω:

- Δημιουργία ιστοσελίδας συνεχούς ενημέρωσης, όπου θα παρουσιάζονται οι δράσεις της ΔΑΣΤΑ.

- Δημιουργία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος με τις αντίστοιχες βάσεις δεδομένων για την ενσωμάτωση στοιχείων φοιτητών και επιχειρήσεων και τον ταυτόχρονο περιορισμό των λαθών.

- Κεντρικός συντονισμός του Γραφείου Διασύνδεσης, του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης και της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του ΤΕΙ Αν. Μακεδονίας και Θράκης.

*Η ΔΑΣΤΑ του ΤΕΙ Αν. Μακεδονίας και Θράκης από τις 23/10/2012 είναι πιστοποιημένη κατά το πρότυπο διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2008.

Για να μεταφερθείτε στη σελίδα της ΔΑΣΤΑ πατήστε εδώ.